Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Deze site is eigendom van MOMBERS & CO BVBA en is onderhevig aan bezoekersvoorwaarden. Door het bezoek aan deze site verklaart u zich akkoord met deze bezoekersvoorwaarden. Wij respecteren uw privacy.

MOMBERS & CO BVBA

Hasseltsestraat 79
3290 Diest

© Copyright MOMBERS & CO BVBA 2017.

1. Beperking aansprakelijkheid

Hoewel MOMBERS & CO BVBA alle redelijke inspanningen levert om de gebruikers van haar website volledig en accuraat te informeren over producten en diensten, kan ze dit niet waarborgen. De bezoeker erkent en aanvaardt dat de toegang tot, en het gebruik van deze website en elke website waartoe de bezoeker via deze website kan worden verwezen, op eigen risico gebeurt. Tevens erkent en aanvaardt de bezoeker dat MOMBERS & CO BVBA niet aansprakelijk kan worden gesteld voor rechtstreekse en onrechtstreekse schade, of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik, het misbruik of de onmogelijkheid van het gebruik van deze websites.

De inlichtingen verstrekt via de website kunnen in geen enkel geval beschouwd worden als het aanbieden voor aan- of verkoop van verzekeringsproducten. Voor verdere inlichtingen en een gepersonaliseerd aanbod kunt u met MOMBERS & CO BVBA contact opnemen.

2. Intellectuele eigendomsrechten

De bezoeker van deze website erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat alle onderdelen ervan beschermd zijn onder intellectuele eigendomsrechten (zoals, maar niet beperkt tot, het auteursrecht, het octrooirecht en het merkenrecht) en exclusief eigendom zijn van MOMBERS & CO BVBA en derden licentieverstrekkers. De bezoeker van deze website verkrijgt enkel een niet-exclusief recht om deze voor persoonlijke doeleinden te gebruiken.

Elk ander gebruik van deze website en al haar onderdelen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MOMBERS & CO BVBA, waaronder, o.m., het kopiëren (op eender welke wijze en drager), het maken van afgeleide werken, het verkopen, verhuren of aanpassen van deze website en al haar onderdelen, is uitdrukkelijk verboden.

3. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het bezoek aan de website. Enkel de rechtbank te Leuven is bevoegd om van een dergelijk geschil kennis te nemen.

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?